2017

 

Budowanie zaufania w handlu elektronicznym poprzez kreowanie pozytywnych doświadczeń zakupowych

Justyna Kozłowska

Pozytywne doświadczenia zakupowe są niezwykle ważnym elementem towarzyszącym procesowi budowania zaufania, zwłaszcza w handlu internetowym. Bowiem w trakcie dokonywania zakupów online klient nie ma fizycznego kontaktu z produktem, ani ze sprzedawcą. Opiera się on wyłącznie na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Niestety wiele osób zostaje oszukanych podczas dokonywania zakupów w formie handlu internetowego, co powoduje utratę zaufania nie tylko do sprzedawcy, który dopuścił się naruszenia, ale i do zawierania transakcji kupna-sprzedaży z wykorzystaniem Internetu. Z kolei pozytywne doświadczenia zakupowe doprowadzają do zawierania powtórnych transakcji.
Słowa kluczowe: zaufanie, handel elektroniczny, doświadczenia zakupowe.

PEŁNY TEKST 

________________________________________________________________________________________

„Bornglobal” a internacjonalizacja polskich MSP

Adriana Ćwiertnia

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób globalna sieć wpływa na proces umiędzynaradawiania się podmiotów z grupy tzw. bornglobal. W artykule przedstawiono sposób rozwoju międzynarodowego firm tzw. bornglobal oraz podmiotów pochodzących z sektorów klasycznych, wykazując, że firmy oparte w swej działalności o ICT osiągają szybciej i efektywniej wyznaczone cele, niż firmy rozwijające się zgodnie z modelem konwencjonalnym. Poparte zostało to badaniami przeprowadzonymi wśród firm z regionu szczecińskiego.

PEŁNY TEKST 

 

________________________________________________________________________________________

2016

 

Media społecznościowe w marketingu w organizacji pozarządowych

Dorota Bręczewska

Wśród wielu zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi coraz bardziej na znaczeniu zyskuje marketing. Z uwagi na ograniczoność środków będących do dyspozycji podmiotów trzeciego sektora, brak płynności finansowej oraz najczęściej społeczny charakter pracy członków i brak specjalistycznych umiejętności w tym zakresie, w artykule podjęto próbę wskazania podstawowych narzędzi internetowych możliwych do wykorzystania przez organizacje w ich działalności marketingowej. Wywody poparto licznymi przykładami.
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, NGO (non-govermental organizations), media społecznościowe, marketing

PEŁNY TEKST 

________________________________________________________________________________________

Materialne i niematerialne czynniki determinujące atrakcyjność stoiska targowego

Dominika Flaczyk

Udział w targach jest dla przedsiębiorstwa bardzo dobrą okazją do zaprezentowania firmy, kreowania wizerunku i marki, zdobycia nowych rynków, rozbudowanie i umocnienie już istniejących kontaktów biznesowych oraz m.in. zaprezentowania nowych usług i testowanie konkurencyjności. Kontaktowanie się z odbiorcami w ramach promocji bezpośredniej, której szczególną formą są targi, stanowi niezwykle korzystny rodzaj inwestycji rynkowej. Dzisiejsze targi charakteryzują się wieloma tylko sobie właściwymi cechami, niezwykle istotnymi dla przedsiębiorstw chcących skutecznie walczyć o dominację w złożonym otoczeniu rynkowym. Targi przy właściwym podejściu, przede wszystkim stanowią atrakcyjną formę komunikacji marketingowej, jak również są wypróbowanym sposobem stymulowania wymiany handlowej. Dla wielu przedsiębiorstw są także ważnym miejscem zdobywania wszelkich informacji na temat określonej branży (Gębarowski M, 2010, s. 11).

PEŁNY TEKST 

________________________________________________________________________________________

Recenzja książki pióra Natalii Hatalskiej pt. „Cząstki przyciągania. Jak budować niestandardowe kampanie reklamowe”

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Autorka książki, Natalia Hatalska, od lat zajmuje się niestandardowymi formami reklamy. W 2000 roku śledziła kampanię książki o Harrym Potterze, a następnie podjęła studia literaturowe oraz zaangażowała się praktycznie w ten obszar marketingu. Od kilku lat prowadzi bloga – hatalska.com, poświęconego tematyce niestandardowych form reklamy. Mając wyjątkową wiedzę teoretyczną, połączoną z doświadczeniami praktycznymi, zaprezentowała, opisała i krytycznie oceniła w książce około 160 niestandardowych kampanii reklamowych. Zostały one pogrupowane w ramach struktury zaproponowanej przez Autorkę. Odnosi się ona do struktury wirusa ebola, składającego się z siedmiu białek. Na zasadzie analogii, wyodrębniono siedem głównych schematów, które mogą zapewnić reklamie niestandardowej jej skuteczność.

PEŁNY TEKST 

________________________________________________________________________________________

2003

Postrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych – wyniki badań

Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych

Jednym z czynników świadczących o przechodzeniu z ery industrialnej do ery cyfrowej jest rozwój handlu elektronicznego w sensie funkcjonalnym i instytucjonalnym. W pierwszym ujęciu handel elektroniczny to akty sprzedaży albo zakupu towaru lub usługi realizowane między podmiotami rynku z wykorzystaniem środków informatycznych, najczęściej Internetu. W rozumieniu instytucjonalnym, które skupia się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarówi, handel elektroniczny oznacza sklepy i bankowe usługi internetowe.

PEŁNY TEKST 

________________________________________________________________________________________

2002

Podejście marketingowe w projektowaniu serwisu internetowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Aleksandra Kaniewska, Grzegorz Leszczyński
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych

Skuteczna strategia marketingowa wymaga odpowiedniego wykorzystania szans, jakie niesie Internet. Sieć komputerowa może wspomagać działania marketingowe, a w przypadku niektórych grup klientów może stanowić główny kanał kontaktu firmy z nimi. Jednym z podstawowych narzędzi marketingowych w Internecie jest serwis WWW, który jest niejako wirtualną siedzibą firmy. Dlatego warto przykładać szczególną uwagę do takiego projektowania serwisów internetowych, by pozwalały one realizować założone cele firmy.

PEŁNY TEKST 

________________________________________________________________________________________