Redakcja czasopisma obejmuje patronatem wyłącznie wydarzenia o tematyce marketingowej.

Wniosek o objęcie patronatem powinien być wysłany na adres kontakt@swiatmarketingu.pl najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym wydarzeniem i zawierać następujące informacje:

  • pełna nazwa, termin i miejsce wydarzenia;
  • zasięg wydarzenia (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, wojewódzki, lokalny);
  • krótki opis wydarzenia (cel, do kogo jest skierowane, lista prelegentów, wskazanie, w jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w tematykę marketingu);
  • partnerzy, współorganizatorzy i sponsorzy.

Ostateczną decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje Redaktor prowadzący. Decyzja ma charakter uznaniowy.

Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do:

  • umieszczenia logotypu Świata Marketingu oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem oraz na swojej stronie internetowej;
  • przesłania do redakcji Świata Marketingu przykładowych materiałów promocyjnych wykorzystywanych w czasie jego trwania.