Układ artykułu powinien obejmować następujące części:

 • informacje o autorze (imię i nazwisko; afiliacja: uczelnia, wydział, e-mail),
 • tytuł artykułu,
 • abstrakt w j. polskim (maksymalnie 1000 znaków), z jasnym wskazaniem celu i wykorzystanej metodologii badawczej,
 • słowa kluczowe w j. polskim (maksymalnie 5),
 • klasyfikacja JEL,
 • treść właściwa artykułu,
 • bibliografia,
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • abstrakt w j. angielskim (maksymalnie 1000 znaków), jasnym wskazaniem celu i wykorzystanej metodologii badawczej,
 • słowa kluczowe w j. angielskim (maksymalnie 5).

Treść właściwa artykułu powinna mieć zachowaną następującą strukturę:

 • wprowadzenie (powinno prezentować istotę publikacji oraz jej główny cel),
 • przegląd literatury (syntetyczny przegląd literatury powiązany z hipotezami badawczymi),
 • opis badań (informacje dotyczące charakteru badania, zasad doboru próby, istotności statystycznej wyników),
 • podsumowanie (podstawowe wnioski wynikające z przeprowadzonego badania, przedstawienie możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz wskazanie na dalsze kierunki badań).